UCARS EXCLUSIVE

GDPR

GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

UCARS Exclusive AB (556639-5538), hädanefter ”UCARS”, är ett företag som bedriver försäljning av bilar och andra motorfordon, främst riktat mot konsumenter.

Om du lämnar uppgifter om namn, personnummer och kontaktuppgifter till UCARS kommer UCARS använda dessa i syfte att ingå avtal med dig. Detta inkluderar i förekommande fall att lämna ut uppgifterna till tredje part i syfte att erhålla en kreditupplysning. Kommer avtal inte till stånd, raderas uppgifterna.

I samband med att du köper varor av UCARS, kommer UCARS att behöva behandla uppgifter om ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter och den vara du köpt samt eventuellt avtalsmaterial kring köpet för att administrera avtalsförhållandet er emellan, vilket i förekommande fall inkluderar att lämna ut uppgifterna till tredje part i syfte att erhålla en kreditupplysning, samt även i övrigt i den mån som krävs för att kunna bemöta reklamationer samt för att kunna ta betalt för varan. Har varan köpts med hjälp av finansiering från tredje part, kommer personuppgifter även sparas och behandlas i den utsträckning som är nödvändig för att administrera det avtalsförhållandet.

UCARS förbehåller sig även rätten att efter en intresseavvägning använda ditt namn och dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsändamål under en tid om maximalt ett år från ditt senaste köp från UCARS. Därefter kommer dina personuppgifter endast att lagras i den utsträckning som krävs för att bemöta reklamationer, för rent bokföringstekniska ändamål samt i övrigt enligt vad som följer av lag.

Om du inte givit ditt samtycke därtill, kommer dina personuppgifter inte att behandlas på något annat sätt eller för något annat ändamål än det som beskrivits ovan, och de kommer inte att delges tredje man. Du har alltid rätt att begära tillgång till samt rättelse eller radering av de uppgifter som UCARS lagrar eller på andra sätt behandlar, och som rör dig som person. Du kan också begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och du har möjlighet att invända mot eventuell behandling samt en rätt till dataportabilitet. Om du anser att UCARS agerat i strid med dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till Dataskyddsinspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten). För att kunna behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivits i första stycket, behöver UCARS i enlighet med dataskyddsförordningen inhämta ditt samtycke. Samtycke avges genom att kryssa i rutorna om samtycke på beställningssidan. Du är aldrig tvingad att lämna samtycke till UCARS, och samtycket påverkar inte dina möjligheter att ingå avtal med UCARS.

Den som lämnar ett samtycke har alltid rätt att i efterhand återkalla det. Samtycke återkallas enklast genom att kontakta UCARS per post eller e-post på adressen nedan. Ange vilket samtycke du vill återkalla i ditt e-postmeddelande. Ett återkallat samtycke får endast effekt på sådan behandling av personuppgifter som sker efter återkallandet.

UCARS inhämtar för närvarande samtycke till direktmarknadsföring. Uppgifterna kommer att behandlas under en tid om fem år efter ditt senaste köp av tjänst från UCARS. Om samtycke inte lämnas, kommer du inte att automatiskt erhålla sådan information utan är då tvingad att själv hålla dig uppdaterad om framtida erbjudanden från UCARS.

Personuppgiftsanvarig för uppgifterna är:

UCARS Exclusive AB, 556639-5538 Transportvägen 25
241 38 Eslöv
Tel: 0413-120 40
Mail: bilforsaljning@ucars.se
Web: www.ucars.se

FORDON I LAGER >

VI KÖPER DIN BIL >

KONTAKT >

BESÖKSADRESS:
Södra vägen 2, 241 93 Eslöv

POSTADRESS & VERKSTAD:
Transportvägen 25, 241 38 Eslöv

TELEFON VÄXEL:
0413 120 40

E-MAIL BILFÖRSÄLJNING:
bilforsaljning@ucars.se

KONTAKTA OSS

Vi svarar på förfrågningar så snart som möjligt

 

Fält markerade med * måste fyllas i.